top

 

 

WELKOM

 

Het Providentia Fonds Huessen is een fonds voor ondersteuning van maatschappelijke initiatieven. Het Providentia Fonds Huessen verleent uitsluitend steun aan concrete en benoembare projecten, die ten goede komen aan de samenleving. Het werkgebied van het Fonds betreft de gemeente Lingewaard.

 

 

DE ACHTERGROND

 

Stichting Providentia Fonds Huessen is ontstaan in 1992 bij de fusie Spaarbank Holding NV en Stichting Bondsspaarbank Huissen. Ten gevolge van deze fusie kreeg de Stichting Bondsspaarbank de beschikking over een kapitaal. De naam van de Stichting werd Stichting VSB Fonds Huissen en later is deze gewijzigd in Stichting Fortis Fonds Huissen. Door de jaarlijkse opbrengsten uit het belegde kapitaal kan de Stichting Providentia Fonds Huessen diverse initiatieven op een breed maatschappelijk terrein ondersteunen. Een substantieel gedeelte van haar financiële capaciteit vloeit daardoor terug naar de samenleving. 

DE DOELSTELLING

 

De doelstelling van Providentia Fonds Huessen kan als volgt worden samengevat:

 

Het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door financiële steun te verlenen aan projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang voor brede lagen van de samenleving, met een ideële en/of sociale strekking.

 

De afgelopen jaren heeft deze maatschappelijke betrokkenheid steeds meer prioriteit en aandacht gekregen en vooral daarin ligt de toegevoegde waarde die Providentia Fonds Huessen kan bieden aan de gemeenschap.

 

Om de aanvragen objectief te kunnen beoordelen wordt de Stichting Providentia Fonds Huessen vertegenwoordigd door diverse specialisten uit bedrijven en instellingen. Door hun brede kijk op de maatschappij weten zij gezamenlijk de juiste keuze te maken voor de financiële ondersteuning van doelen die in het belang zijn van de samenleving.

 

Het Providentia Fonds Huessen richt zich op de volgende vijf hoofdgroepen:

 


Kunst en cultuur


Maatschappelijk welzijn


Gezondheid


Sport en recreatie


Natuur en milieu


 

VOOR WIE?

 

Kunst en cultuur:
Hierbij richt het Fonds zich met name op de bevordering van cultuurdeelname en instandhouding van het cultureel erfgoed.


Maatschappelijk welzijn:
Hierbij kan gedacht worden aan de meeste vormen van welzijnswerk, maar ook projecten die iets betekenen voor de culturele diversiteit van de samenleving verdienen ondersteuning.


Gezondheid:
Hierbij gelden initiatieven die op een directe en zichtbare manier het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen.


Sport en recreatie:
Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren van projecten die deelname aan sport en recreatieve activiteiten door brede groepen bevordert.


Natuur en milieu:
Hierbij gaat de ondersteuning vooral uit naar projecten die gericht zijn op landschapsbehoud. Uiteraard is er ook volop aandacht voor natuur- en milieu-educatie.

 

RICHTLIJNEN EN CRITERIA VOOR STEUN

 

De steun van het Providentia Fonds Huessen is vooral gericht op het mogelijk maken van concrete en benoembare projecten. Projecten die tijdens de aanvraag of behandeling reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn of een permanent karakter hebben komen niet in aanmerking voor ondersteuning. Om teleurstelling en problemen te voorkomen is het belangrijk dat u bij het indienen van uw aanvraag rekening houdt met een totale behandelingsduur van circa 3 maanden.

 

Het Providentia Fonds Huessen verleent in de gemeente Lingewaard financiële steun aan instellingen; niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten. In de praktijk zijn het veelal stichtingen en verenigingen die in aanmerking voor steun komen.

.